فایل های دسته بندی دانلود اقدام پژوهی - صفحه 1

دانلود اقدام پژوهی با موضوع: چگونه توانستم به کمک شاداب سازی و جذاب نمودن محیط کلاس سطح علمی دانش آم

دانلود اقدام پژوهی با موضوع: چگونه توانستم به کمک شاداب سازی و جذاب نمودن محیط کلاس سطح علمی دانش آموزان را افزایش بخشم ؟

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پروژهی راهکار های اثر بخش مشکل وابستگی به والدین و کلاس گریزی

دانلود اقدام پروژهی چگونه توانستم به کمک راهکار های اثر بخش مشکل وابستگی به والدین و کلاس گریزی امیر را برطرف نمایم؟

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پروژهی توانستم به دانش آموزم محمد که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟

دانلود اقدام پروژهی چگونه توانستم به دانش آموزم محمد که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پروژهی تربیت جنسی و اخلاقی در دانش آموزان افغانی

دانلود اقدام پروژهی چگونه توانستم به تربیت جنسی و اخلاقی در دانش آموزان افغانی بپردازم و آنها را از آسیب های اجتماعی ناشی از این پدیده دور کنم؟

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پروژهی به بهبود مهارت اجتماعى مديريت خشم در دانش آموزان پايه اول کمک کنم؟

دانلود اقدام پروژهی چگونه توانستم به بهبود مهارت اجتماعى مديريت خشم در دانش آموزان پايه اول کمک کنم؟

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پروژهی بهبود آموزش درس قرآن به دانش آموزان پایه ششم از راه تلفیق آن با هنر بپردازم؟

دانلود اقدام پروژهی چگونه توانستم به بهبود آموزش درس قرآن به دانش آموزان پایه ششم از راه تلفیق آن با هنر بپردازم؟

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پروژهی چگونه توانستم بدخطی دانش آموزم را بهبود ببخشم؟

دانلود اقدام پروژهی چگونه توانستم بدخطی دانش آموزم را بهبود ببخشم؟

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پروژهی چگونه توانستم با ورزش کردن اضطراب دانش آموزانم را رفع کنم؟

دانلود اقدام پروژهی چگونه توانستم با ورزش کردن اضطراب دانش آموزانم را رفع کنم؟

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پروژهی کاربست روشهای خلاق مشکلات املا نویسی دانش آموزان کلاسم را کاهش دهم ؟

دانلود اقدام پروژهی چگونه توانستم با کاربست روشهای خلاق مشکلات املا نویسی دانش آموزان کلاسم را کاهش دهم ؟

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی